Art spirit coaching – HOVEDUDDANNELSEN

Denne unikke coachuddannelse er for dig, der vil mere end traditionel coaching. Uanset om du sidder som kunstner, personale- eller projektansvarlig, selvstændig eller privat person, som underviser, vejleder over for klienter, patienter, beboere eller medlemmer i en organisation, lærer du at skabe egentlige forvandlinger i en livs- og arbejdspraksis, ikke blot kopier af andres koncepter og modeller.

Fællesnævneren er at åbne for kreative processer og ressourcer, at sætte processen i rammer og gennemføre den. Du må først blive din egen coach og leder. Herudfra kan du være den person, der får det bedste frem i andre. Den, der lærer dem at give slip på det overflødige og gå efter det mulige.

Du vil lære at focusere på tilblivelses- og forvandlingsprocesser, på at åbne, modtage, styre og disciplinere arbejdsprocesser.

Målgruppen er :
Enhver, der ønsker større livsfylde og meningsfuldhed i sin hverdag.
Enhver med ansvar for en gruppe i jobsammenhæng eller med individuelt vejledningsansvar.
Enhver med interesse for kreative udtryk, nærvær og fordybelse.

Kunstnere, ledere på alle niveauer, undervisere , vejledere, konsulenter, konfliktløsere, kulturarbejdere, behandlere – læger, sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, social- og sundhedsassistenter.
Kunstnerisk arbejdende, som ønsker at bruge deres kreative evner som coach eller konsulent for grupper eller virksomheder

Uddannelsens vision:
Er at bidrage til bedre arbejdskulturer, rigere individuelle arbejds- og livsforløb gennem at vække og praktisere kreativitet og åndfuldhed i den enkeltes liv og på vore arbejdspladser. Stress er et symptom på uoverskuelighed, manglende mening og følelsen af at være under pres; den enkeltes oplevelse af sig selv bliver mere og mere splittet i adskilte dele og arbejdslivet opleves af flere og flere som ydrestyret og umenneskeligt. Men det er muligt at genvinde virkeligheden og sig selv – i et almindeligt hverdagsliv og i et spændende, udviklende arbejdsliv. Det kræver blot noget andet og mere i dag end tidligere.
Adgangen hertil er det eksistentielt og organisatorisk nødvendigt at finde. Og det er muligt. Der ligger en meningsfuldhed, som har med kreative processer og nærvær at gøre, en sanselig og dybere kundskab, der kan vækkes bag gamle vaner og stress.
Der ligger en rigere hverdag og liv, og et rigere arbejdsliv og venter på os.

Hvad får du som deltager ud af uddannelsen?
Grundlagsforståelse for det skabende menneske, kendskab og øvelse i de forskellige kunstneriske udtryk
Grundlagsforståelse for meningsfuldhed,kendskab og praktisk øvelse i forskellige visdomstraditioner
Grundforståelse for og praksis i udøvelse af mindfulness.
Metoder til at udløse kreativitet og veje til det væsentlige hos medarbejdere, studerende og kolleger.
Bedre tilgang til egen sanselig kreativitet og dybe kundskab.
Kundskab om hvordan man håndterer konflikter med kreative tilnærmelser.
Forbedret evne til at tage vare på egen person og udvikling.
Øget formidlingsevne gennem multi-modale udtryk.
Værktøjer og strukturer til at mestre coachningsprocessen v.hj.a. både rationalitet og dybere sansning af nutid og fremtid.
Struktureret træning og feed-back
Kurset lærer dig at skabe organisatoriske og personlige rammer for dybere sansning og meningsfuldhed i såvel en almindelig hverdag som i stressede situationer og kriser.

Coaching, æstetik og meningsfuldhed 
BLIV UDDANNET I KUNSTEN AT COACHE – SOM PROFESSIONEL,
DER ARBEJDER MED MENNESKER:
SOM BEHANDLER (læge, sygepeljerske, fysio-, ergoterapeu, alternativ behandler) som PÆDAGOG ELLER FORMIDLER,
SOM KUNSTNER, LEDER, VEJLEDER/UNDERVISER OG MEDARBEJDER,
SOM MENNESKE, DER MØDER MENNESKER,

FÅ EN PROFESSIONEL COACHUDDANNELSE AF HØJ KVALITET

SOM KUNSTNER kan du bruge art-spirit-coaching til at supplere din kunstneriske faglighed, så du får kompetencer til at coache elever, kolleger eller private (virksomheder) til udfoldelse af potentialer

SOM LEDER er coachingen af medarbejdere det vigtigste redskab til virksomhedens dybeste potentiale og arbejdsglæde – lær at vække og arbejde med udfoldelsen af medarbejderens kapaciteter

SOM UNDERVISER : Kan du se din undervisning som coaching? Hvor deltagernes motivationer og kapaciteter udfoldes og gives fylde i en disciplineret arbejdsproces

SOM BEHANDLER/MEDARBEJDER – er fremkaldelsen og udfoldelsen af klienter, beboeres eller patienters dybeste potentialer den vigtigste opgave

SOM KUNSTNERISK ARBEJDENDE: Lær at organisere æstetiske processer i individuel og team-coaching. Få færdigheder og kendskab til organiseringer af forløb og work-shops

FÅ VÆRKTØJERNE TIL AT LEDE SKABENDE OG MENINGSFULDE ARBEJDS- og UDVIKLINGSPROCESSER

Uddannelsen hviler på 3 søjler og traditioner:
1) METODER OG TEKNIKKER I COACHING.
2) KREATIVITET, KUNST OG KUNSTANALOGE PROCESSER.
3) VÆRDIER,LIVSFYLDE OG MENINGSFULDHED

1) Metoder og teknikker i COACHING SOM KUNST OG MENING
Arbejdsmetoder på modulerne er erfarings- og træningsorienterede.
Der arbejdes med:
Iscenesættelse af coachingen,
Trinnene i coaching og deres betydning
Overgangene mellem trinene
Fra sansning til forvandling – vilje
Forholdet mellem krop, følelser, tænkning og sprog
Personlighedstyper, deres kapaciteter og deres motivationer
Forskellige intelligenser og deres læringstilgange
Kunstorienterede og kunstanaloge metoder og opgave-sætting
Opgaveteknikker til arbejdet med grundlæggende værdier
Spørgeteknikker
Decentrering
Hvordan du disciplinerer – skaber plan og handling
Fordybelse
Mønstre og deres overvindelse
Forholdet mellem mening og plan
Livstrekanten – arbejde, familie, personligt liv.
Opmærksomhedshjulet
Filtrerings- og selektionsprocesser
Forstærkende og udviklende feed-back

2) KREATIVITET,KUNST OG KUNSTANALOGISKE PROCESSER. Hvorfor?

•Mennesket behøver æstetiske stimuli for at opnå optimal udvikling.
•Der findes i alle mennesker en konstruktiv, skabende kraft som stræber efter helhed, skønhed og integration.
•Vi bærer i os erfaringer, som påvirker vore udtryksmuligheder og evner til at indgå i relationer i hverdagslivet – erfaringer, der kan bruges konstruktivt
•Der findes et grundlæggende slægtskab mellem de forskellige kunstretninger og udtryksformerne
•Musik, billede, dans og bevægelse, teater, lyrik og prosa giver grundlag for selvforståelse og personlig udvikling.
•Overgangen mellem og integreringen af de forskellige udtryksformer giver særlige muligheder og en særlig rigdom
Disse antagelser er baseret på antropologiske, psykologiske og filosofiske overvejelser. Antropologisk set er forbindelsen mellem det kunstneriske udtryk og liv åbenbar. Musik, billede, dans og drama indgår i rituelle forandringsprocesser, de giver form og struktur til mødet med indre kræfter og er basis for selvforståelse og identitet.
Voksende filosofiske bevægelser som fænomenologi, eksistentialisme og hermeneutik har vist begrænsningerne i moderne forestillinger om rationalitet. Dette har igen ført til fornyet opmærksomhed omkring forestillingsevnens kognitive værdi og kraften i kunstnerisk kundskab og praksis.

3) VÆRDIER,LIVSFYLDE OG MENINGSFULDHED
Når vi mennesker arbejder for noget, vi finder dybt meningsfuldt, værdifuldt og nyttebringende, arbejder vi helhjertet. Sjælen i aktiviteten bliver mærkbar, når meningen kan udledes af et overordnet hele. Tilsyneladende rutinearbejde kan have mening i en større sammenhæng.
Bidrag til et fællesskab kan give mening, hvis fællesskabet opleves som ordentligt. Stolthed har rod i mening.
Når du udfolder dine kapaciteter, lever du din identitet.
Når meningen i arbejdet eller tilværelsen bliver tvivlsom er det værd at stoppe op og (under)søge.

Mening i en større sammenhæng går ud over det umiddelbart sanselige og er hvad alle verdensfilosofier og –religioner har beskæftiget sig med gennem århundreder.
Erfaring og sansning af egen virkelighed skal i dialogisk samspil med det, der er større end dig selv, nemlig strukturerende tænkning og retningsgivende værdier. Derved skabes holdbar mening (betydning
Derved skabes holdbar mening (betydning).

Liv og arbejde kan ikke kun forstås og styres. Det skal også opdages og udfoldes. Virkeligheden består ikke af systemer, men har fylde og magi, når du giver plads. Det handler om at undgå opsplitninger, spaltninger, og i stedet at bruge sansningen, adgangen til din egen dybere kundskab og den simple handlekraft.
Det uforståelige, det uden ord, er ofte det vigtigste. Men det kan gribes, udtrykkes og udveksles.

Det kræver evnen til at se og forglemme sig selv. At blive ét med det sete er at sanse fremtiden. Det er at se alt i en enkelt lille ting. At se ind i grunden, af sjælen hos dig selv, i gruppen, i organisationen. Alle modsætninger falder sammen.
Det kræver evnen til at blive ét med væren og berøre det sted, der er i samklang med sig selv og verden.
Derfor beskæftiger moderne ledelses- og læringsteorier sig med dybere veje til erkendelse og handling. Derfor den stigende interesse for fænomenologi og kontemplation, for filosofi og mystik.

INTRODUKTIONSKURSUS – se kalender
SAMTALEN, KUNSTEN OG MENINGEN – kan tages som et personlighedsudviklende kursus eller som introduktion til uddannelsen

Der gives introduktion til uddannelsens basis: Samtale, kunst og æstetik i udviklingsprocesser, mening, livsfylde, mindfulness og spiritualitet.
Der stiftes bekendtskab med de forskellige udtryks- og erkendelsesformer, teoretisk og praktisk.
Der arbejdes med temaet dig selv som coach, mestring af eget liv og coaching af andre.

HOVEDUDDANNELSEN 

Workshop 1: Tema: Storytelling og skriveværksted.
course 1 : Title : “The poetic nomad”
Storytelling, poetry, (the spoken, sung, and written word). Writing and storytelling workshop. Including theater. Performance on the stage. Artistic feed-back.

Workshop 2: Tema: Vitalitet, enrgi og ånd. Mindfulness og spirituelle traditioner
Tema: Hvem er jeg ? Spirituel historie og praksis.
Gennem krop, bevægelse og meditation.
course 2 : Title: “Vitality, energy, spirit – mindfulness and insight, emptiness and images”
Artistic and spiritual presence. Artistic and spiritual ethics.
Mindfulness and insight meditation. Dance and painting. Rituals.

Workshop 3:  Tema : Hvem er jeg? Identitet, mønstre, potentialer. Gennem maske og bevægelse/dans.
course 3 : Title: “Identities in movement;  exploring Liminal learning while working with:
Layers of masks”
Dance, space, theater, making masks, stage-performance. Feed-back

Workshop 4:  Tema: Musik/sang, bevægelse og rum/luft. Arbejde med kraftfelter.
course 4 :  Title: “Dialogues of your heart through Music and song”
Expressive and receptive music. Music makes images. Singing, solo and in a chorus. Music as dialogues. Improvisation. GIM.

Workshop 5:Tema: At være art spirit coach. Træning i æstetiske og spirituelle sekvenser i art spirit coaching.
course 5 : Training Coaching.
Spiritual and Aesthetic coaching models, GROW, Solution-oriented coaching.
Training the phases of coaching from start, decentering, aesthetic work, modalities, dialoque, harvesting, reflection. Feed-back.

Workshop 6: Tema: Dine personlige kvaliteter og stil.
Træning i forhold til æstetiske sekvenser og spirituelle temaer
course 6 :Title: “Your personal quality and coaching style: Strengths, weaknesses, opportunities and threats, Empowerment”

Praksisperiode – praksisrapport.

Workshop 7:Læring/eksamen og certificering
course 7 . Exam and certification.
Demonstration of presence, learning-story and coaching-session with feed-back. Practice-reports. Planning next learning-steps.

Workshop 8: Tema: Supervision af egen æstetisk og spirituel praksis og coaching
course 8: Supervision-models. Group and individual supervision. Integrating art spirit coaching in teaching, leadership, treatment and being.

Pris for hoveduddannelsen : 2 x 23.900 kr plus moms for private og offentlige virksomheder.

Alle moduler har en 1.dag fra 14 – 21, 2.dag fra 9 – 19, 3. Dag fra 9 – 17. (dog modul 1 til 16)
Modul 2 starter med en første dag fra kl. 14 – 21, næste dage er fra 9 – 19 og sidste dag er fra 9 – 12
Modul 7 er torsdag fra 14 – 21, fred og lør fra 9 – 19 og søndag fra 9 – 17

Uddannelsen giver 60 cp ECTS og adgang til at fuldføre en 120 cp ECTS MASTER uddannelse ved EGS, Schweiz. (Se nedenfor)

Pris for hoveduddannelsen : 2 x 23.900 kr plus moms for private og offentlige virksomheder.
Alle moduler har en 1.dag fra 14 – 21, og en slutdag fra 9 – 16.

MASTERUDDANNELSEN VED EGS, SCHWEIZ, forudsætter fuldførelse af hoveduddannelsen som beskrevet ovenfor. Dernæst kan en master fuldføres over 3 summer-schools i Sass-Fee, Schweiz.
Summer school (21 days), ITC D – 21cp ECTS
Advisory Group in Expressive Arts Coaching and Consulting II (Core Group ITC D)
Advanced Training and Theoretical Foundations
Process of Change – An Inquiry into Change Processes and Organizational Development
Body and Movement in Expressive Arts Therapy
Institutional Characteristics: An Inquiry into Consulting Cooperating Institutional Systems and their Organizations

Module 1 – 4 – parallel to summer schools
Summer school (21 days), ITC P – 21cp ECTS
Advisory Group in Expressive Arts Coaching and Consulting I (Core Group ITC P)
Social and Developmental Issues from a Systemic Perspective
Advanced Training and Methodology of Practice
Language and Discourse in Expressive Arts Coaching and Consulting
Principles and Practices of Coaching and Consulting:
A Critical Inquiry into a Variety of Schools and Methods

Module 1 – 4 – parallel to summer schools
Summer school (18 days), ITC 3 Examination Course – – 18 cp ECTS
Principles and Practices of Intermodal Expressive Arts Coaching and Consulting (Core Group IT 3)
Principles and Practices: A Critical Inquiry into a Variety of Schools
Polyaesthetics and Intermodal Expressive Arts Examination Course
Presentation and Oral Defense of the Master Thesis
Preparation and Presentation in connection with Graduation

Hovedunderviser : Steen Lykke 
Cand.scient.pol. Musiker. Uddannet kunstterapeut ved ISIS Danmark, CAGS ved EGS, Schweiz. Undervist på master-uddannelsen EGS 1998 -2003. Intensiv Meditationsuddannelse fra Northern Insight Meditation Center, Wat RamPong, Nordthailand 1990 og 1991.
Uddannelser ved Haus Benedikt, Würtzburg 2005. Ledelse og spiritualitet. Konsulent, supervisor og terapeut for enkeltpersoner, grupper,organisationer offentige institutioner siden 1972
Konsulent, supervisor og terapeut for enkeltpersoner, grupper,organisationer offentige institutioner siden 1972.

Gæsteundervisere fra europæiske institutter for Æstetisk arbejdsprocesser.

Deltagertal : 8 – 10 deltagere
Undervisningstider
Ankomstdag: Kl. 14 – 21.
2./3.dag : Kl. 9 – 19, og:
Slutdag : Kl. 9-17

Der arbejdes med personlige læringsmål og den personlige træning. Der afleveres en personlig rapport efter hvert modul.
Hver deltager afholder en exposé i løbet af uddannelsen.

Optagelse og priser.
Det er obligatorisk med èt introkursus før optagelse til uddannelsen. Introkurset er et visitationskursus med individuel personlig feed-back og et interview.

Pris for introduktionskursus: 2.990 kr. – betales særskilt.
Prisen for uddannelsen: er 2 x 23.900 kr.

Uddannelsesafgiften betales over 2 rater. Første rate betales senest 3 uger efter tilmelding.
Anden rate senest ved start af modul 4.
Prisen inkluderer undervisning, vejledning til praksis, materialer, lokaler, instrumenter. Overnatning bookes og ordnes selv.
Omkostning til litteratur, rejse og ophold skal altså tillægges.

Der udleveres arbejdsmaterialer og oversigter og du har adgang til artikler og notater på hjemmesiden.

FacebookTwitterGoogle+Del