Resiliens / modstandskraft / livsmod

Resiliens drejer sig om opbygningen og vedligeholdelsen af modstandskraft over for livets forskellige vindstød. Det drejer sig om at finde en indre kraft, der gør dig i stand til at leve det liv du har mulighed for.

Anderledes sagt er det :

 Livskraft, livsmod. Spændstighed og elasticitet

Ukuelighed, robusthed knyttes ofte til resiliens, men afgørende er opbygningen af og vedligeholdelsen af ydre og indre sensibilitet, så det mest dyrebare i dit liv bliver dit udgangspunkt og din ledetråd. derfor handler det ikke om at “komme tilbage” til tilstanden før stress, men om at finde det vigtige og arbejde derfra.

Begrebet kommer fra det latinske resiliare og betyder tilbagespringe, prelle af.

I fysikken betegner resilience evnen til, efter en hæmning, indskrænkning,, begrænsning, forringelse, igen at vende tilbage til den oprindelige tilstand.

Psykologien forstås det som en psykisk modstandsevne, så mennesket trods vanskelige betingelser kan udfolde sig positivt.

Resiliente mennesker og arbejdspladser kan reagere fleksibelt og kreativt på udfordringer i vekslende situationer – en livsvigtig færdighed, når ydre og indre belastninger og tryk stiger.

I virksomhedssammenhænge går begrebet ud over den individuelle færdighed og inkluderer også en organisations evne til hurtigt og vellykket at kunne tilpasse sig stadig forstærkede ændringer, internt såvel som externt.

Der består en direkte afhængighed imellem den enkeltes styrke og virksomhed og resiliensfærdigheder hos organisationen som helhed. Den individuelle resiliens hos ledere og medarbejdere forstærkes, når virksomheden kan udvikle tilsvarende strukturer og forudsætninger.

Væsentlige temaer i resilience-udfoldelse:

 • Indre stabilitet i tider med bestandig forandring
 • Tillid til egen kraft
 • Kompleksitetskraft eller evne til at være i og udfordre kompleksiteter
 • Omsorgsfuld pleje af den personlige energihusholdning
 • Kompetent selvstyring og selvvirksomhed
 • Klar (vellykket) kommunikation i forandringsprocesser
 • Opløsning af indskrænkende tænke og handlemønstre
 • Målrettet burn-out-prævention
 • Åbning af/adgang til pålidelige kraftkilder

Resiliens-forskningen har siden 1950´erne hovedsageligt beskæftiget sig med unges modstandskraft o livsmod. Mere og mere har det handlet om voksne også, i de sidste år er det også  benyttet i organisationsudviklingskontekst.

Det hastige forøgelse i psykosociale lidelser forbinder mere og mere interessen til de indre modstandskræfter hos enkeltpersoner og i virksomheder.

De 7 almindelige resiliens-faktorer – kaldet søjler – er:

 • Optimisme
 • Accept
 • Løsningsorientering
 • At forlade offer-rollen
 • Overtagelse af ansvar
 • Netværksorientering
 • Fremtidsplanlægning

Grundlag :

 • Forståelsen af mennesket som fler-dimensionelt, med både  krop, forstand, følelser og sjæl og samtidigheden af alle planerne. Dvs der arbejdes på alle planer samtidigt.
 • Opfattelsen af det enkelte menneske som del af en større helhed.
 • Varetagelsen af bevidstheden som et roligt, reflekterende spejl.
 • Forankringen i en bevidst væren som kilde til immanent kraft og helhed.
 • Autentisk processtyring gennem årvågenhed, åben opmærksomhed og tilstedeværelse
 • Klarhed og transparens i en flerperspektivisk træningsopbygning

Skridt for skridt  indføres klienten i og gøres fortrolig med disse seks grundtemaer  i forhold til klientens forkundskaber og indre bæredygtighed.

Følgende arbejdsskridt er udviklet:

 • Holde inde – kunsten at holde den lille pause
 • Positionsbestemmelse (oversigt over sagernes stilling) – rolleafklaring og principprogram
 • Fylde sine energi-kar
 • Tømme ud i livsrygsækken
 • Afbalancere den indre slavepisker
 • Sætte grænser – bevare grænser – åbne grænser
 • Tackle konflikter aktivt
 • Konsekvent indrette handlingsrum/spillerumsopmærksomhed
 • Holde i netværk
 • Forankre egen kraft og ro

10 skridt i den organisatoriske resilience-udformning:

 • Nøje positionsbestemmelse
 • Fremstilling af projekt og kommunikationsplanlægning
 • Målrettet resilience-træning af lederne
 • Systemtisk enkelt-coaching af nøglepersoner
 • Resilience-skoling af medarbejderne
 • Forstærkelse af teams og snitsteder
 • Konfliktafklaringer for at mindske tab
 • Uddannelse af en intern resiliens-rådgiver, der vejleder i overførelsen af træning til hverdag
 • Sikring og videreudvikling af strukturer og roller
 • Fejre successer- brande

 

Steen Lykke