On-line studium af resilience

Du får praksis instruktion og forslag til øvelser. Du får dem skriftligt efterhånden. Uge for uge. 

Du bestemmer selv startdato og derpå foregår læsning og træning over de næste 10 uger. Du får opgaver pr mail og  1 times ugentlig vejledning.

Resiliens eller : Spændstighed, elasticitet, modstandskraft.
Ukuelighed, robusthed, livskraft, livsmod

Kommer fra det latinske resiliare og betyder tilbagespringe, prelle af.
I fysikken betegner resilience evnen til, efter en hæmning, indskrænkning,, begrænsning, forringelse, igen at vende tilbage til den oprindelige tilstand.
Psykologien forstår det som en psykisk modstandsevne/kraft, så mennesket trods vanskelige betingelser kan udfolde sig positivt.

Resiliente mennesker og arbejdspladser kan reagere fleksibelt og kreativt på udfordringer i vekslende situationer – en livsvigtig færdighed, når ydre og indre belastninger og tryk stiger.
I virksomhedssammenhænge går begrebet ud over den individuelle færdighed og inkluderer også en organisations evne til hurtigt og vellykket at kunne tilpasse sig stadig forstærkede ændringer, internt såvel som externt.
Der består en direkte afhængighed imellem den enkeltes styrke og virksomhed og resiliensfærdigheder hos organisationen som helhed. Den individuelle resiliens hos ledere og medarbejdere forstærkes, når virksomheden kan udvikle tilsvarende strukturer og forudsætninger.

Væsentlige temaer i resilience-udfoldelse:

 • Indre stabilitet i tider med bestandig forandring
 • Tillid til egen kraft
 • Kompleksitetskraft eller evne til at være i og udfordre kompleksiteter
 • Omsorgsfuld pleje af den personlige energihusholdning
 • Kompetent selvstyring og selvvirksomhed
 • Klar (vellykke) kommunikation i forandringsprocesser
 • Opløsning af indskrænkende tænke- og handlemønstre
 • Målrettet burn-out-prævention
 • Åbning af/adgang til pålidelige kraftkilder

Resiliens-forskningen har siden 1950´erne hovedsageligt beskæftiget sig med unges modstandskraft og livsmod. Mere og mere har det handlet om voksne også, i de sidste år er det også benyttet i organisationsudviklingskontekst.
Det hastige forøgelse i psykosociale lidelser forbinder mere og mere interessen til de indre modstandskræfter hos enkeltpersoner og i virksomheder.
US-amerikanerne Karen Reivich og Andrew Shatté udnævner i The resilience Factor 7 almindelige resiliens-faktorer – kaldet søjler – :

 • Optimisme
 • Accept
 • Løsningsorientering
 • At forlade offer-rollen
 • Overtagelse af ansvar
 • Netværksorientering
 • Fremtidsplanlægning

Det er indre og ydre ressourcer, der kan hjælp igennem kriser og svære periode.
De udnævner også 7 nøgler :

 • At kunne betragte egne tanker
 • Kunne identificere grundlæggende tankemønstre
 • Opspore ”isbjerg”s-overbevisninger
 • Træne problemløsningskompetence
 • Beroligelse og fokusering
 • Praktisere hvad de kalder resiliens-praksis in Echtzeit”

Det kan trænes ikke kun i barndom og ungdom, men hele livet.


Grundlag:

 • Forståelsen af mennesket som fler-dimensionelt, med både krop, forstand, følelser og sjæl og samtidigheden af alle planerne. Dvs der arbejdes på alle planer samtidigt.
 • Opfattelsen af det enkelte menneske som del af en større helhed.
 • Varetagelsen af bevidstheden som et roligt, reflekterende spejl.
 • Forankringen i en bevidst væren som kilde til immanent kraft og helhed.
 • Autentisk processtyring gennem årvågenhed, åben opmærksomhed og tilstedeværelse
 • Klarhed og transparens i en flerperspektivisk træningsopbygning

Skridt for skridt indføres du i og gøres fortrolig med disse seks grundtemaer i forhold til klientens forkundskaber og indre bæredygtighed.

Følgende arbejdsskridt er udviklet:

 • Holde inde – kunsten at holde den lille pause
 • Positionsbestemmelse (oversigt over sagernes stilling) – rolleafklaring og principprogram
 • Fylde sine energi-kar
 • Tømme ud i livsrygsækken
 • Afbalancere den indre slavepisker
 • Sætte grænser – bevare grænser – åbne grænser
 • Tackle konflikter aktivt
 • Konsekvent indrette handlingsrum/spillerumsopmærksomhed
 • Holde i netværk
 • Forankre egen kraft og ro

10 skridt i den organisatoriske resilience-udformning:

 • Nøje positionsbestemmelse
 • Fremstilling af projekt og kommunikationsplanlægning
 • Målrettet resilience-træning af lederne
 • Systemtisk enkelt-coaching af nøglepersoner
 • Resilience-skoling af medarbejderne
 • Forstærkelse af teams og snitsteder
 • Konfliktafklaringer for at mindske tab
 • Uddannelse af interne resiliens-rådgivere, der vejleder i overførelsen af træning til hverdag
 • Sikring og videreudvikling af strukturer og roller
 • Fejre, feste for arbejdet og menneskene på arbejdet. Historiefortælling.

Pris: 9.900 kr.

Tilmelding: Send en mail til mail@steenlykke.dk med dit navn, tlf. nr. og navn på kursus. Desuden indbetales kursusbeløbet til Sydbank: Reg. nr. 7110, konto nr. 0000239749 . Angiv venligst navn og kursus/temadag ved indbetalingen. Bemærk, tilmelding er bindende.For yderligere information kontakt Steen Lykke, 45 20432115.

 

Steen Lykke

FacebookTwitterGoogle+Del